Bitkub Academy YGG SEA AMA Offline Session

Bitkub Academy YGG SEA AMA Offline Session

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม YGG SEA AMA Offline Session1. กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 18.00 - 21.00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ชม พร้อมให้เข้าใจถึงเหรียญใหม่บนกระดานเทรดบิทคับโดยจัดที่ Bitkub M Social และผ่านเพจ Facebook : Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล จะต้องตอบคำถามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด​ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ AMA Offline Session สามารถเข้าร่วมที่ Bitkub M Social และให้คำตอบที่รวดเร็วที่สุด และถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามในรายการเพื่อมีสิทธิ์รับของรางวัล โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับของรางวัลจำนวน 25 รายการจะต้องเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทฯ*ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของฝ่ายใด ๆ บริษัทจะมีสิทธิและสามารถกำหนดจำนวนเหรียญรางวัล AXS ที่จะทำการแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญ และกำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เรับเหรียญรางวัล*3. เพื่อการทำธุรกรรมแจกจ่ายของรางวัลแก่ผู้ชนะ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด มหาชน และ บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มหาชน มีความจำเป็นต้องประสานงานและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ซึ่งรวมถึง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชีบิทคับ ชื่อ-นามสกุล ส่งมอบที่อยู่เพื่อจัดส่งรางวัล และ UID ของผู้ชนะ หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ถูกใช้บนกระดานเทรดบิทคับ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม AMA Offline Session ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการนำ เข้าถึง และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม 4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับของรางวัลหนึ่งท่านจะถูกเลือกสำหรับคำถามหนึ่งข้อ จากคำถามทั้งหมด 25 ข้อที่ Bitkub M Social : Emquartier ตึก Helix ชั้น 95. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีกับ Bitkub และผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ขึ้นไป ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) หากไม่มีบัญชีบิทคับที่ผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลจากกิจกรรม โดยจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับถัดไป   6. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล แต่ละรายจะต้องตอบคำถาม 25 คำถาม ซึ่งจะถูกคัดเลือกจาก Bitkub M Social เท่านั้น โดยต้องตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการได้ถูกที่สุดและรวดเร็วที่สุด โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการสอนสดที่ Bitkub M Social7. Bitkub Academy จะแจกเหรียญรางวัลจำนวนทั้งหมด 5 AXS (Axie Infinity) แก่ผู้เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับรางวัล8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยอมรับเงื่อนไขว่า Bitkub Academy สงวนสิทธิในการมีอำนาจการเลือกผู้ที่ต้องถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับ 1 รางวัลเท่านั้น

10. ของรางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการหลังกิจกรรมจบลง แต่ในสถานการณ์ที่เกิดความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ทาง Bitkub Academy จะติดต่อผู้ชนะโดยตรงผ่านช่องทางเมสเสจ Facebook พร้อมแจ้งเรื่องความล่าช้า และวันที่แจกแจงใหม่11. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่ได้รับการยืนยัน และประกาศในรายการ AMA Offline Session จะได้รับแบบฟอร์ม Google Form เพื่อยอมรับเงื่อนไขกิจกรรมและกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชีบิทคับ ฯลฯ) ซึ่งจะถูกระบุในรายการ AMA Offline Session ซึ่งหากไม่กรอกข้อมูลเข้ามาภายใน 2 วัน และหากไม่ได้รับการตอบรับหลังการติดต่อกลับ หรือไม่ติดต่อมาภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม AMA Offline Session12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า13. ของรางวัลที่ได้นั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน ของของรางวัล หากเกิดความเสียหาย ของของรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือ ความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแจกจ่ายเหรียญ Axie Infinity (AXS) เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานกระดานเทรดของลูกค้า หากแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาด16.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรม AMA Offline Session Airdrop คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตอบคำถามเชิงมอบความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนที่ถูกมอบโดยบริษัทฯ ผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy และสอนสดที่ Bitkub M Social ที่มอบรางวัลเหรียญแก่ลูกค้าในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) โดยกิจกรรม AMA Offline Session Airdrop ไม่ใช่กิจกรรมชิงโชค หรือกิจกรรมอย่างใดที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค หรือกิจกรรทที่อาจะก่อให้เกิดหารสูญเสียทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อรอง เกี่ยวกับการพนัน หรือการพนันขันต่อทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องด้วยการพึ่งโชคเพื่อรับเงินรางวัลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และรับทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฯ

Trading

บทความล่าสุด
ดูเนื้อหา บทความล่าสุด
logo

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้น 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-032-9533

บริษัท

เกี่ยวกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอเนื้อหาเพิ่ม & ข้อเสนอแนะ

สแกนเพื่อดาวน์โหลด


© BITKUB LABS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED