Bitkub Academy LUNA AMA Live Session

Bitkub Academy LUNA AMA Live Session

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม Bitkub Academy LUNA AMA Live Session 

1. กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ชม พร้อมให้เข้าใจถึงเหรียญใหม่บนกระดานเทรดบิทคับโดยเพจ Facebook : Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล จะต้องตอบคำถามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด​ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ AMA Live Session สามารถเข้าร่วมด้วยการให้คำตอบที่รวดเร็วที่สุด และถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามในรายการเพื่อมีสิทธิ์รับของรางวัลผ่านทั้งช่องทางเพจ Facebook และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับของรางวัลจำนวนจะต้องเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทฯ3. เพื่อการทำธุรกรรมแจกจ่ายของรางวัลแก่ผู้ชนะ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด มหาชน และ บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มหาชน มีความจำเป็นต้องประสานงานและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ซึ่งรวมถึง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชีบิทคับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เพื่อจัดส่งรางวัล และ UID ของผู้ชนะ หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ถูกใช้บนกระดานเทรดบิทคับ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม AMA Live Session ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการนำ เข้าถึง และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม 4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับของรางวัลหนึ่งท่านจะถูกเลือกสำหรับคำถามหนึ่งข้อ จากคำถามทั้งหมด 25 ข้อ บนช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy6. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล แต่ละรายจะต้องตอบคำถาม 25 คำถาม ของผู้ดำเนินรายการได้ถูกที่สุดและรวดเร็วที่สุด โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหากาารสอนในรายการ ซึ่งถูกถ่ายทอดบนทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy7. Bitkub Academy จะแจกของรางวัลทั้งหมด 25 รางวัล โดยจัดแบ่งเป็นเสื้อยืดลาย Bitkub Coin Cryptoseries Collection 10 รายการ เสื้อยืด Bitcoin Coin Cryptoseries Collection จำนวน 10 รายการ และเสื้อยืดลาย XRP Coin Cryptoseries Collection 5 รายการแก่ผู้เข้าเงื่อนไขมีสิทธิรับรางวัล8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยอมรับเงื่อนไขว่า Bitkub Academy สงวนสิทธิในการมีอำนาจการเลือกผู้ที่ต้องถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับ 1 รางวัลเท่านั้น

10. ของรางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไขภายใน 30 วันทำการหลังกิจกรรมจบลง แต่ในสถานการณ์ที่เกิดความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ทาง Bitkub Academy จะติดต่อผู้ชนะโดยตรงผ่านช่องทางเมสเสจ Facebook พร้อมแจ้งเรื่องความล่าช้า และวันที่แจกแจงใหม่11. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่ได้รับการยืนยัน และประกาศในรายการ AMA Live Session จะต้องติดต่อและส่งข้อความเข้ามายังช่องทางเมสเสจ Facebook : Bitkub Academy พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูล (เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชีบิทคับ ฯลฯ) ซึ่งจะถูกระบุในรายการ AMA Live Session ซึ่งจะต้องตอบกลับ Bitkub Academy ภายใน 2 วัน และหากไม่ได้รับการตอบรับ หรือติดต่อมาภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม AMA Live Session 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า13. ของรางวัลที่ได้นั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน ของของรางวัล หากเกิดความเสียหาย ของของรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานกระดานเทรดของลูกค้า หากแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาด16.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรม AMA Live Session คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตอบคำถามเชิงมอบความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนที่ถูกมอบโดยบริษัทฯ ผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy โดยกิจกรรม AMA Live Session ไม่ใช่กิจกรรมชิงโชค หรือกิจกรรมอย่างใดที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค หรือกิจกรรทที่อาจะก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อรอง เกี่ยวกับการพนัน หรือการพนันขันต่อทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องด้วยการพึ่งโชคเพื่อรับเงินรางวัลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และรับทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ

Terms
Crypto

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล

อัพเดทตลาด