Bitkub Academy : Morning Moon Village Ozzy Ozzy and Fishing Game AMA Live Session

Bitkub Academy : Morning Moon Village Ozzy Ozzy and Fishing Game AMA Live Session

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม Morning Moon Village : Ozzy Ozzy NFT and Fishing Game AMA Live Session 1. กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 19:00 - 21:00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ชม พร้อมทั้งความเข้าใจของโปรเจกต์ Morning Moon Village ผ่านแฟนเพจในเครือ Bitkub และ Youtube Channel ของ Bitkub Academy ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล จะต้องตอบคำถามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด​ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ Morning Moon Village AMA Live Session สามารถเข้าร่วมด้วยการให้คำตอบที่รวดเร็วที่สุด และถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามในรายการเพื่อมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลผ่านทั้งช่องผ่านแฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ของ Bitkub Academy โดยผู้ที่มีสิทธิ์รางวัล Whitelist เบ็ดตกปลา 10 รางวัล จะต้องเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

*ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของฝ่ายใด ๆ บริษัทจะมีสิทธิ์และสามารถกำหนดจำนวนรางวัล บัตรกาชาปอง ที่จะทำการแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับ และกำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล*3. เพื่อทำการแจกจ่ายของรางวัลแก่ผู้ชนะ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด มหาชน มีความจำเป็นต้องประสานงานและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ซึ่งรวมถึง เบอร์โทรศัพท์ รหัส Wallet Address กระเป๋า Bitkub NEXT, ชื่อ-นามสกุล, ส่งมอบที่อยู่เพื่อจัดส่งรางวัล หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ถูกใช้บนกระดานเทรด Bitkub Exchange และ กระเป๋า Bitkub NEXT โดยการเข้าร่วมกิจกรรม Morning Moon Village AMA Live Session ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการนำ เข้าถึง และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม 4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับของรางวัล ลูกค้าที่ถูกเลือกในกิจกรรมตอบคำถามในรายการ จากคำถามทั้งหมด 10 ข้อ บนช่องทาง Facebook : Bitkub และ Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการแจกรางวัล Whitelist เบ็ดตกปลา 10 รางวัล5. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะต้องตอบคำถาม 10 คำถาม ของผู้ดำเนินรายการได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดในรายการ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ ซึ่งถูกถ่ายทอดบนทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube ของ Bitkub Academy 6. Bitkub Academy จะแจกของรางวัลเป็น Whitelist เบ็ดตกปลา 10 รางวัล7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยอมรับเงื่อนไขว่า Bitkub Academy สงวนสิทธิในการมีอำนาจการเลือกผู้ที่ต้องถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น9. ของรางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการหลังกิจกรรมจบลง แต่ในสถานการณ์ที่เกิดความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ทาง Bitkub Academy จะติดต่อผู้ชนะโดยตรงผ่านช่องทางเมสเสจ Facebook พร้อมแจ้งเรื่องความล่าช้า และวันที่แจกแจงใหม่10. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่ได้รับการยืนยัน และประกาศในรายการ Morning Moon Village AMA Live Session จะต้องติดต่อและส่งข้อความเข้ามายังช่องทางเมสเสจ Facebook : Bitkub Academy พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูล (เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub NEXT ฯลฯ ซึ่งจะถูกระบุในรายการ Morning Moon Village AMA Live Session ซึ่งจะต้องตอบกลับ Bitkub Academy ภายใน 2 วัน และหากไม่ได้รับการตอบรับ หรือติดต่อมาภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม Morning Moon Village AMA Live Session11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า12. ของรางวัลที่ได้นั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน ของของรางวัล หากเกิดความเสียหาย ของของรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือ ความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแจกจ่ายบัตรกาชาปอง เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานกระเป๋า Bitkub NEXT ของลูกค้า หากแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาด15.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรม Morning Moon Village AMA Live Session คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตอบคำถามเชิงมอบความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนที่ถูกมอบโดยบริษัทฯ ผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy ที่มอบมูลค่ารางวัลแก่ลูกค้าในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) โดยกิจกรรม Morning Moon Village AMA Live Session ไม่ใช่กิจกรรมชิงโชค หรือกิจกรรมอย่างใดที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค หรือกิจกรรทที่อาจะก่อให้เกิดหารสูญเสียทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อรอง เกี่ยวกับการพนัน หรือการพนันขันต่อทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องด้วยการพึ่งโชคเพื่อรับเงินรางวัลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และรับทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฯ

Trading

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล

อัพเดทตลาด