เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม WonderHero AMA Live Session Airdrop

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม WonderHero AMA Live Session Airdrop

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม WonderHero AMA Live Session Airdrop1. กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 - 21.00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ชม พร้อมให้เข้าใจถึงเกม WonderHeroโดยเพจ Facebook : Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล จะต้องตอบคำถามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด​ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ AMA Live Session Airdrop สามารถเข้าร่วมด้วยการตอบคำถามอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดสำหรับคำถามภายในรายการ เพื่อมีสิทธิ์รับของรางวัลผ่านทั้งช่องทางเพจ Facebook และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับของรางวัลจำนวนจะต้องเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

*ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของฝ่ายใด ๆ บริษัทจะมีสิทธิ์และสามารถกำหนดจำนวนเหรียญรางวัล USDT ที่จะทำการแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญ และกำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัล*3. เพื่อทำการแจกจ่ายของรางวัลแก่ผู้ชนะ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด มหาชน และ บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มหาชน มีความจำเป็นต้องประสานงานและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ซึ่งรวมถึง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub Exchange ชื่อ-นามสกุล ส่งมอบที่อยู่เพื่อจัดส่งรางวัล และ UID ของผู้ชนะ หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ถูกใช้บนกระดานเทรด Bitkub Exchange โดยการเข้าร่วมกิจกรรม WonderHero AMA Live Session Airdrop ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการนำ เข้าถึง และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม 4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับของรางวัลหนึ่งท่านจะถูกเลือกสำหรับคำถามหนึ่งข้อ จากคำถามทั้งหมด 20 ข้อ บนช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy5. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีกับ Bitkub และผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ขึ้นไป ก่อนวันที่ 27มิถุนายน 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) หากไม่มีบัญชี Bitkub ที่ผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ก่อนวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลจากกิจกรรม โดยจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับถัดไป6. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล แต่ละรายจะต้องตอบคำถาม 20 คำถาม ของผู้ดำเนินรายการได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ ซึ่งถูกถ่ายทอดบนทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube ของ Bitkub Academy7. Bitkub Academy จะแจกเหรียญรางวัลจำนวนทั้งหมด 200 USDT แก่ผู้เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับรางวัล8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยอมรับเงื่อนไขว่า Bitkub Academy สงวนสิทธิในการมีอำนาจการเลือกผู้ที่ต้องถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับ 1 รางวัลเท่านั้น

10. ของรางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการหลังกิจกรรมจบลง แต่ในสถานการณ์ที่เกิดความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ทาง Bitkub Academy จะติดต่อผู้ชนะโดยตรงผ่านช่องทางเมสเสจ Facebook พร้อมแจ้งเรื่องความล่าช้า และวันที่แจกแจงใหม่11. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่ได้รับการยืนยัน และประกาศในรายการ AMA Live Session Airdrop จะต้องติดต่อและส่งข้อความเข้ามายังช่องทางเมสเสจ Facebook : Bitkub Academy พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูล (เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub Exchange ฯลฯ ซึ่งจะถูกระบุในรายการ WonderHero AMA Live Session Airdrop ซึ่งจะต้องตอบกลับ Bitkub Academy ภายใน 2 วัน และหากไม่ได้รับการตอบรับ หรือติดต่อมาภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม WonderHero AMA Live Session Airdrop12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า13. ของรางวัลที่ได้นั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน ของของรางวัล หากเกิดความเสียหาย ของของรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือ ความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแจกจ่ายเหรียญ USDT เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานกระดานเทรดของลูกค้า หากแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาด16.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรม WonderHero AMA Live Session Airdrop คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตอบคำถามเชิงมอบความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนที่ถูกมอบโดยบริษัทฯ ผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy ที่มอบรางวัลเหรียญแก่ลูกค้าในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) โดยกิจกรรม WonderHero AMA Live Session Airdrop ไม่ใช่กิจกรรมชิงโชค หรือกิจกรรมอย่างใดที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค หรือกิจกรรทที่อาจะก่อให้เกิดหารสูญเสียทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อรอง เกี่ยวกับการพนัน หรือการพนันขันต่อทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องด้วยการพึ่งโชคเพื่อรับเงินรางวัลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และรับทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฯ

Terms

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล

อัพเดทตลาด