Bitkub Academy : TRON AMA Live Session

Bitkub Academy : TRON AMA Live Session

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม TRON AMA Live Session Airdrop1. กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 19:00 - 21:00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ชม พร้อมให้เข้าใจถึงโปรเจ็ค TRON โดยเพจ Facebook : Bitkub และ Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล จะต้องตอบคำถามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด​ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ AMA Live Session สามารถเข้าร่วมด้วยการให้คำตอบที่รวดเร็วที่สุด และถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามในรายการเพื่อมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลผ่านทั้งช่องทางเพจ Facebook และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลทั้งหมดสูงสุด จำนวน 27,000 TRX และ NFT Bitkub ICON 200 ชิ้น จะต้องเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

*ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของฝ่ายใด ๆ บริษัทจะมีสิทธิ์และสามารถกำหนดจำนวนเหรียญรางวัล TRON ที่จะทำการแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญ และกำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัล*3. เพื่อทำการแจกจ่ายของรางวัลแก่ผู้ชนะ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด มหาชน และ บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มหาชน มีความจำเป็นต้องประสานงานและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ซึ่งรวมถึง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub Exchange ชื่อ-นามสกุล ส่งมอบที่อยู่เพื่อจัดส่งรางวัล และ UID ของผู้ชนะ หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ถูกใช้บนกระดานเทรด Bitkub Exchange โดยการเข้าร่วมกิจกรรม TRON AMA Live Session Airdrop ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการนำ เข้าถึง และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม 4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับของรางวัล ลูกค้าที่ถูกเลือกในกิจกรรมส่งคำถามก่อนรายการ 10 รางวัล

รวมทั้งหนึ่งท่านจะถูกเลือกสำหรับคำถามหนึ่งข้อในกิจกรรมตอบคำถามในรายการ จากคำถามทั้งหมด 25 ข้อ บนช่องทาง Facebook : Bitkub และ Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการแจกรางวัลเพิ่มเติมสูงสุดถึง 27,00 TRX5. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีกับ Bitkub และผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ขึ้นไป ก่อนวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) หากไม่มีบัญชี Bitkub ที่ผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ก่อนวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลจากกิจกรรม โดยจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับถัดไป6. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะแบ่งออกเป็นสามกิจกรรม กิจกรรมแรกสำหรับกิจกรรมส่งคำถามก่อนรายการ 10 รางวัล กิจกรรมที่สองแต่ละรายจะต้องตอบคำถาม 25 คำถาม ของผู้ดำเนินรายการได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดในรายการ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ ซึ่งถูกถ่ายทอดบนทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube ของ Bitkub Academy 7. Bitkub Academy จะแจกของรางวัลเป็นเหรียญ TRX จำนวน 27,000 เหรียญและ NFT Bitkub ICON 200 ชิ้น แก่ผู้เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับรางวัล โดยเหรียญ TRX ทั้งหมด 27,000 เหรียญ จะถูกแจกจ่ายสำหรับกิจกรรมส่งคำถามก่อนรายการ 600 TRX รางวัลละ 60 TRX 10 รางวัล ต่อมาจะถูกแจกจ่ายสำหรับผู้ชมที่ตอบคำถามถูกเป็นจำนวน 3,750 TRX รางวัลละ 150 TRX จำนวน 25 รางวัล และแจกรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชมสูงสุด 22,650 TRX หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนดในกิจกรรม8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยอมรับเงื่อนไขว่า Bitkub Academy สงวนสิทธิในการมีอำนาจการเลือกผู้ที่ต้องถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับ 1 รางวัลเท่านั้น

10. ของรางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการหลังกิจกรรมจบลง แต่ในสถานการณ์ที่เกิดความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ทาง Bitkub Academy จะติดต่อผู้ชนะโดยตรงผ่านช่องทางเมสเสจ Facebook พร้อมแจ้งเรื่องความล่าช้า และวันที่แจกแจงใหม่11. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่ได้รับการยืนยัน และประกาศในรายการ AMA Live Session Airdrop จะต้องติดต่อและส่งข้อความเข้ามายังช่องทางเมสเสจ Facebook : Bitkub Academy พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูล (เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub Exchange ฯลฯ ซึ่งจะถูกระบุในรายการ TRON AMA Live Session Airdrop ซึ่งจะต้องตอบกลับ Bitkub Academy ภายใน 2 วัน และหากไม่ได้รับการตอบรับ หรือติดต่อมาภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม TRON AMA Live Session Airdrop12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า13. ของรางวัลที่ได้นั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน ของของรางวัล หากเกิดความเสียหาย ของของรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือ ความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแจกจ่ายเหรียญ TRX เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานกระดานเทรดของลูกค้า หากแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาด16.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรม TRON AMA Live Session Airdrop คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตอบคำถามเชิงมอบความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนที่ถูกมอบโดยบริษัทฯ ผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy ที่มอบรางวัลเหรียญแก่ลูกค้าในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) โดยกิจกรรม TRON AMA Live Session Airdrop ไม่ใช่กิจกรรมชิงโชค หรือกิจกรรมอย่างใดที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค หรือกิจกรรทที่อาจะก่อให้เกิดหารสูญเสียทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อรอง เกี่ยวกับการพนัน หรือการพนันขันต่อทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องด้วยการพึ่งโชคเพื่อรับเงินรางวัลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และรับทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฯ

Terms

บทความล่าสุด
ดูเนื้อหา บทความล่าสุด
logo

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้น 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-032-9533

บริษัท

เกี่ยวกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอเนื้อหาเพิ่ม & ข้อเสนอแนะ

สแกนเพื่อดาวน์โหลด


© BITKUB LABS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED